Danh mục: Y Tế

Các cục thuốc lá ở nhiều nơi yêu cầu người có quan hệ huyết thống trong vòng ba thế hệ không được nộp đơn xin việc, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương từng chỉ đích danh tình trạng cận huyết trong các doanh nghiệp nhà nước độc quyền

Gần đây, “Cục thuốc lá ở nhiều nơi yêu cầu dòng dõi trực hệ và dòng máu thế hệ thứ ba không được nộp đơn xin việc” được đưa vào…